جزوه های آموزشی به تعداد: 102

آ

1398/6/11

آمادگی دفاعی-درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی127

ادامه مطلب

ا

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی100

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی154

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی115

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی132

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی60

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول

سال دوازدهم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی59

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی94

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی93

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی90

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی94

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها93

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها97

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-گرامر

سال دهم   همه رشته ها94

ادامه مطلب

1398/6/23

انگلیسی-گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها90

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی115

ادامه مطلب

ت

1398/9/21

تاریخ معاصر ایران

سال یازدهم   کاردانش116

ادامه مطلب

ج

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی142

ادامه مطلب

ر

1398/9/12

ریاضی و آمار-درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی60

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار-شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی54

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی71

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی77

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی103

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی99

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی165

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی90

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی85

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی90

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی112

ادامه مطلب

ز

1398/9/21

زیست کار دانش

سال دوازدهم   کاردانش120

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی93

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی150

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی114

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی171

ادامه مطلب

ع

1398/9/12

عربی-ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی54

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-عمومی

سال نهم   عمومی95

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها735

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها162

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها176

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-فعل مضارع

سال هشتم   عمومی95

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هشتم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی107

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی437

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد

سال نهم   عمومی91

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی100

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/9/26

علوم نهم - فصل اول

سال نهم   عمومی100

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی105

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی91

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اندازه گیری

سال هفتم   عمومی105

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی93

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی91

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی10

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی6

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی6

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-فصل سوم

سال نهم   عمومی90

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی99

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی107

ادامه مطلب

ف

1398/6/16

فارسی-آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی85

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی95

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش اول)

سال دوازدهم   علوم انسانی55

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی56

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی16

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی18

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی18

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک - فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی97

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی112

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی58

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها150

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها171

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها167

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک18

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک17

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک18

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی52

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات-جزوه کامل

سال نهم   عمومی98

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی103

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 2

سال هفتم   عمومی100

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات-سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه-جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک54

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک89

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک88

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک94

ادامه مطلب