جزوه های آموزشی به تعداد: 102

آ

1398/6/11

آمادگی دفاعی-درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی228

ادامه مطلب

ا

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی198

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی267

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی278

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی232

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی249

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول

سال دوازدهم   عمومی141

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی183

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی173

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها172

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها179

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-گرامر

سال دهم   همه رشته ها164

ادامه مطلب

1398/6/23

انگلیسی-گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها159

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی200

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی204

ادامه مطلب

ت

1398/9/21

تاریخ معاصر ایران

سال یازدهم   کاردانش202

ادامه مطلب

ج

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی266

ادامه مطلب

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی262

ادامه مطلب

ر

1398/9/12

ریاضی و آمار-درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی137

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار-شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی121

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی186

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی144

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی145

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی176

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی181

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی192

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی180

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی283

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی159

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی166

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی223

ادامه مطلب

ز

1398/9/21

زیست کار دانش

سال دوازدهم   کاردانش203

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی154

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی148

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی170

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی226

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی187

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی254

ادامه مطلب

ع

1398/9/12

عربی-ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی130

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-عمومی

سال نهم   عمومی171

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها818

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها233

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها244

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-فعل مضارع

سال هشتم   عمومی172

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هشتم   عمومی176

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی216

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی542

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد

سال نهم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی177

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی184

ادامه مطلب

1398/9/26

علوم نهم - فصل اول

سال نهم   عمومی186

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی222

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اندازه گیری

سال هفتم   عمومی216

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی71

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی71

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی69

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-فصل سوم

سال نهم   عمومی155

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی175

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی215

ادامه مطلب

ف

1398/6/16

فارسی-آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی160

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی210

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی198

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش اول)

سال دوازدهم   علوم انسانی120

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی119

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی172

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی192

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی192

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی211

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک - فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی176

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی195

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی178

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی113

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی117

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها228

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها244

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها249

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک174

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک168

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک171

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی111

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات-جزوه کامل

سال نهم   عمومی165

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی219

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی207

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 2

سال هفتم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات-سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی155

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه-جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک115

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک154

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک151

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک171

ادامه مطلب