جزوه های آموزشی به تعداد: 90

آ

1398/6/11

آمادگی دفاعی-درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی61

ادامه مطلب

ا

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی49

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی3

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول

سال دوازدهم   عمومی3

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی3

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها45

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها40

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-گرامر

سال دهم   همه رشته ها41

ادامه مطلب

1398/6/23

انگلیسی-گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها37

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی49

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی55

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی55

ادامه مطلب

ج

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/6/11

جزوه تفکر و سبک زندگی هفتم

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب

ر

1398/9/12

ریاضی و آمار-درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی2

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار-شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی2

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی14

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی27

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی49

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی41

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی42

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی49

ادامه مطلب

ز

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی38

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی35

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی43

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی20

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی19

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی18

ادامه مطلب

ع

1398/9/12

عربی-ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی5

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-عمومی

سال نهم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها670

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها101

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها117

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-فعل مضارع

سال هشتم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هفتم   عمومی369

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد

سال نهم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی36

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-اندازه گیری

سال هفتم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-فصل سوم

سال نهم   عمومی36

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی45

ادامه مطلب

ف

1398/6/16

فارسی-آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی37

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/11

فارسی-زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش اول)

سال دوازدهم   علوم انسانی6

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی5

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی71

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک - فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی50

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی64

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی59

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی2

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی2

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها96

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها115

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها110

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی2

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات-جزوه کامل

سال نهم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات-درس 2

سال هفتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات-سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی38

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه-جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک5

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک18

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک18

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک5

ادامه مطلب