فیلم آموزشی به تعداد: 124

ا

1398/6/23

ادبیات فارسی-تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها171

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها159

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها169

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی135

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی114

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی121

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی105

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 1

سال هشتم   عمومی114

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 2

سال هشتم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 3

سال هشتم   عمومی102

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی110

ادامه مطلب

ت

1398/6/21

تست فیلم

سال هشتم   عمومی130

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی-درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی114

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی116

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی114

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک109

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک117

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک104

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان-جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک125

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک106

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک128

ادامه مطلب

ر

1398/6/7

ریاضی - ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی154

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی122

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی134

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی203

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی111

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی149

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی130

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی115

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی126

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی111

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-ریاضی یازدهم تجربی (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها525

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی114

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی99

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها164

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی151

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی138

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی150

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها220

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی133

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی118

ادامه مطلب

ز

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی104

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

ش

1398/6/23

شیمی-حل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی117

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی111

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی110

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی132

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی105

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی110

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی119

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی132

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی122

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی110

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی153

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها116

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها115

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها106

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس اول

سال هشتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس دوم

سال هشتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس سوم

سال هشتم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی110

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-ضمیر عربی

سال دهم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی155

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی118

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی109

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی116

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی118

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی115

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی107

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی111

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی-آموزش سجع

سال دهم   عمومی114

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-ادبیات فارسی دهم

سال دهم   عمومی107

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس دهم

سال دهم   عمومی110

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس یکم

سال دهم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-ستایش

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی161

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی115

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی116

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی116

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 1

سال هشتم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 2

سال هشتم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 3

سال هشتم   عمومی111

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی109

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی118

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی108

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک131

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک101

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک122

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 1

سال یازدهم   ریاضی فیزیک103

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک87

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک124

ادامه مطلب