فیلم آموزشی به تعداد: 136

ا

1398/6/23

ادبیات فارسی-تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها252

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها229

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها243

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی216

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی192

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی203

ادامه مطلب

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال هفتم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی63

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی195

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی176

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 1

سال هشتم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 2

سال هشتم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 3

سال هشتم   عمومی185

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی250

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی219

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی216

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی211

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی187

ادامه مطلب

ت

1398/6/21

تست فیلم

سال هشتم   عمومی204

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی-درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی189

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی191

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی190

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک185

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک190

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک170

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان-جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک200

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک183

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک193

ادامه مطلب

ر

1398/6/7

ریاضی - ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی235

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی208

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی216

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی345

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی125

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی121

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی131

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی122

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی115

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی184

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی274

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی207

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی194

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی212

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-ریاضی یازدهم تجربی (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها615

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی170

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی187

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی175

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی183

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها243

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی268

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی261

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی293

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها294

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی210

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی195

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی190

ادامه مطلب

ز

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی189

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی185

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی192

ادامه مطلب

ش

1398/6/23

شیمی-حل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی195

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی185

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی175

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی212

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی188

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی191

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی188

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی209

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی205

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی200

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی179

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی274

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی255

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها193

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها180

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی180

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها181

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس اول

سال هشتم   عمومی207

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی212

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس دوم

سال هشتم   عمومی193

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس سوم

سال هشتم   عمومی186

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی188

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی188

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-ضمیر عربی

سال دهم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی203

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی252

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی192

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی194

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی191

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی189

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی195

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی197

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی181

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی175

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی173

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی195

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی194

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی182

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی-آموزش سجع

سال دهم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-ادبیات فارسی دهم

سال دهم   عمومی189

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس دهم

سال دهم   عمومی188

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس یکم

سال دهم   عمومی190

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-ستایش

سال هشتم   عمومی177

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی197

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل اول زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی62

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی64

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل سوم زیست دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی113

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی201

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی224

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی189

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی183

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی193

ادامه مطلب

ق

1398/11/16

قواعد درس 7 عربی دهم رشته انسانی «فعل مجهول» با مثال

سال هفتم   عمومی69

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 1

سال هشتم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 2

سال هشتم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 3

سال هشتم   عمومی171

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی176

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی189

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی200

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی182

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک209

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک173

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک191

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 1

سال یازدهم   ریاضی فیزیک179

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک151

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک191

ادامه مطلب