فیلم آموزشی به تعداد: 124

ا

1398/6/23

ادبیات فارسی-تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها111

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها104

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها115

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی80

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی63

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی71

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی61

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی82

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی57

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 1

سال هشتم   عمومی67

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 2

سال هشتم   عمومی60

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 3

سال هشتم   عمومی57

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی110

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی76

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی81

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی59

ادامه مطلب

ت

1398/6/21

تست فیلم

سال هشتم   عمومی77

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی-درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی66

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی68

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی64

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک61

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک70

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک54

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان-جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک76

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک58

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک79

ادامه مطلب

ر

1398/6/7

ریاضی - ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی97

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی81

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی95

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی63

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی69

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی80

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی70

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی61

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-ریاضی یازدهم تجربی (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها474

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی54

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی60

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی50

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها118

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی21

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی28

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی22

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها169

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی75

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی76

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی71

ادامه مطلب

ز

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی57

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی58

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی71

ادامه مطلب

ش

1398/6/23

شیمی-حل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی74

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی60

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی64

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی82

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی57

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی70

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی55

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی76

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی71

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی55

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی28

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی27

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی73

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها68

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها75

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها61

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس اول

سال هشتم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس دوم

سال هشتم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس سوم

سال هشتم   عمومی65

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی62

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-ضمیر عربی

سال دهم   عمومی71

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی100

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی79

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی73

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی65

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی65

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی67

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی65

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی55

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی59

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی72

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی72

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی73

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی63

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی-آموزش سجع

سال دهم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-ادبیات فارسی دهم

سال دهم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس دهم

سال دهم   عمومی61

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس یکم

سال دهم   عمومی66

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-ستایش

سال هشتم   عمومی56

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی69

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی84

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی66

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی64

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی66

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 1

سال هشتم   عمومی58

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 2

سال هشتم   عمومی78

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 3

سال هشتم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی83

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی60

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی71

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی58

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک71

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک63

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک74

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 1

سال یازدهم   ریاضی فیزیک62

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک50

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک72

ادامه مطلب