فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
301
1398/6/25
همه رشته ها

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

آخرین آموزشها

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها175

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1   مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی123

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش126

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی118

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی121

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی111

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها67

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان انگلیسی(پ.د)   97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها81

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش77

ادامه مطلب