ریاضی 3   تابع

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
287
1398/8/17
علوم تجربی

ین فیلم آموزش فصل اول ریاضی (3) - ریاضی دوازدهم رشته علوم تجربی است. فصل اول با عنوان تابع شامل مباحث: انتقال و تبدیل، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع و وارون تابع است.

آخرین آموزشها

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها175

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1   مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی123

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش126

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی118

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی121

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی111

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها67

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان انگلیسی(پ.د)   97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها82

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش77

ادامه مطلب