ریاضی 3 - حد


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
202
1398/8/17
علوم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی فصل 3 درس 1: ابتدا درباره ی مفهوم حد با هم صحبت می کنیم و به یک نکته ی خیلی خیلی مهم از حد اشاره می کنیم. ما قدم به قدم پیشرفت می کنیم تا بتونیم سوال های عجیب غریب و هم به سادگی حل کنیم.

آخرین آموزشها

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی18

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی20

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی18

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی17

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی17

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی17

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی13

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی15

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی14

ادامه مطلب