ریاضی 3 - حد


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
344
1398/8/17
علوم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی فصل 3 درس 1: ابتدا درباره ی مفهوم حد با هم صحبت می کنیم و به یک نکته ی خیلی خیلی مهم از حد اشاره می کنیم. ما قدم به قدم پیشرفت می کنیم تا بتونیم سوال های عجیب غریب و هم به سادگی حل کنیم.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی107

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی92

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی94

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی85

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب