ریاضی 3 - حد


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
94
1398/8/17
علوم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی فصل 3 درس 1: ابتدا درباره ی مفهوم حد با هم صحبت می کنیم و به یک نکته ی خیلی خیلی مهم از حد اشاره می کنیم. ما قدم به قدم پیشرفت می کنیم تا بتونیم سوال های عجیب غریب و هم به سادگی حل کنیم.

آخرین آموزشها

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی9

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی4

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی3

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی22

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی28

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی21

ادامه مطلب