فیزیک-دی ماه 98


گلستان دانش
87
1398/10/28
ریاضی فیزیک

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با حروف )ص یا غ( مشخص کنید؟
الف( در حرکت یکنواخت الزاماً بزرگی سرعت متوسط برابر سرعت لحظه ای است.
ب( حرکت یک جسم الزاماً در جهت نیروی برآیند است.
پ( اگر سرعت یک متحرک صفر شود آنگاه شتاب نیز الزاماً صفر است.
ت( وقتی نوسانگر هماهنگ ساده به مبدأ حرکت نزدیک می شود شتاب و سرعت هم جهت یکدیگرند.

آخرین آموزشها

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی67

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی54

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی56

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب