فلسفه 2   دی ماه 98

گلستان دانش
405
1398/10/28
علوم انسانی

الف( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
وقتی می گوییم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند به این معنا است که آن دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده
اند .........
رابطه میان وجود و گیاه یک رابطه امکانی است اما اگر گیاه موجود شد معلوم می شود که رابطه ضرورت میان وجود و گیاه
برقرار شده است ........
از نظر کانت دیدن اشیا به صورت علت و معلول امری ابژکتیو است نه سوبژکتیو ........
ضرب المثل ) گندم از گندم بروید جو زجو ( معنای سوم اتفاق یعنی نبودن هدف و غایت در حرکات و نظم جهان را نفی می کند
..........
از نظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظم است که از تجربه گرفته شده است

آخرین آموزشها

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)   نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها174

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)   نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها162

ادامه مطلب

1399/3/22

جغرافیا(پ.د)   نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی170

ادامه مطلب

1399/3/22

ریاضی پایه(پ.د)   نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی181

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)   نمونه

پیش دانشگاهی   علوم انسانی159

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)   خرداد 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی188

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)   نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک150

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)   نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک142

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها345

ادامه مطلب