فلسفه-دی ماه 98


گلستان دانش
97
1398/10/28
علوم انسانی

الف( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
وقتی می گوییم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند به این معنا است که آن دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده
اند .........
رابطه میان وجود و گیاه یک رابطه امکانی است اما اگر گیاه موجود شد معلوم می شود که رابطه ضرورت میان وجود و گیاه
برقرار شده است ........
از نظر کانت دیدن اشیا به صورت علت و معلول امری ابژکتیو است نه سوبژکتیو ........
ضرب المثل ) گندم از گندم بروید جو زجو ( معنای سوم اتفاق یعنی نبودن هدف و غایت در حرکات و نظم جهان را نفی می کند
..........
از نظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظم است که از تجربه گرفته شده است

آخرین آموزشها

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی67

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی54

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی56

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب