فلسفه-دی ماه 98


گلستان دانش
86
1398/10/28
علوم انسانی

صحیح یا غلطبودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.
الف( در بحث وجود و ماهیت، ابنسینا راهی متفاوت با فارابی برگزید.
حمل وجود بر انسان حمل غیر ضروری است. » انسان موجود است « ب( در عبارت
ج( دلیل امری ذهنی است اما علت امری واقعی.
د( تمام فیلسوفان اصل سنخیت علت و معلول را اصلی عقلی در نظر میگیرند.

جاهای خالی را با واژگان مناسب کامل فرمایید .
الف( مهمترین کتاب فلسفی ابن سینا ................................ است.
ب( نزد یونانیان ................................ خدای آسمان و باران، و ............................. خدای خورشید و هنر بود.
ج( به نظر تیلور .............................. مبدع خداشناسی فلسفی بود.
د( کانت خدا را در بحث ................................... مورد نیاز میبیند.

آخرین آموزشها

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی67

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی54

ادامه مطلب

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی56

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی62

ادامه مطلب