فلسفه 2   دی ماه 98

گلستان دانش
411
1398/10/28
علوم انسانی

صحیح یا غلطبودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.
الف( در بحث وجود و ماهیت، ابنسینا راهی متفاوت با فارابی برگزید.
حمل وجود بر انسان حمل غیر ضروری است. » انسان موجود است « ب( در عبارت
ج( دلیل امری ذهنی است اما علت امری واقعی.
د( تمام فیلسوفان اصل سنخیت علت و معلول را اصلی عقلی در نظر میگیرند.

جاهای خالی را با واژگان مناسب کامل فرمایید .
الف( مهمترین کتاب فلسفی ابن سینا ................................ است.
ب( نزد یونانیان ................................ خدای آسمان و باران، و ............................. خدای خورشید و هنر بود.
ج( به نظر تیلور .............................. مبدع خداشناسی فلسفی بود.
د( کانت خدا را در بحث ................................... مورد نیاز میبیند.

آخرین آموزشها

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)   نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها173

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)   نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها161

ادامه مطلب

1399/3/22

جغرافیا(پ.د)   نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی168

ادامه مطلب

1399/3/22

ریاضی پایه(پ.د)   نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی180

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)   نمونه

پیش دانشگاهی   علوم انسانی158

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)   خرداد 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی187

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)   نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک149

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)   نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک142

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها345

ادامه مطلب