جزوه های آموزشی مربوط به سال دهم به تعداد: 15

ا

1398/6/25

انگلیسی-زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها93

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها97

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-گرامر

سال دهم   همه رشته ها94

ادامه مطلب

1398/6/23

انگلیسی-گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها90

ادامه مطلب

ر

1398/6/23

ریاضی-فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی90

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی90

ادامه مطلب

ز

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی93

ادامه مطلب

ع

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها735

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها162

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها176

ادامه مطلب

ف

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها150

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها171

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها167

ادامه مطلب