جزوه های آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 34

ا

1398/9/12

انگلیسی-جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول

سال دوازدهم   عمومی141

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی130

ادامه مطلب

ر

1398/9/12

ریاضی و آمار-درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی137

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار-شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی121

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی144

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی145

ادامه مطلب

ز

1398/9/21

زیست کار دانش

سال دوازدهم   کاردانش203

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی226

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی187

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی254

ادامه مطلب

ع

1398/9/12

عربی-ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی130

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی71

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی71

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی69

ادامه مطلب

ف

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش اول)

سال دوازدهم   علوم انسانی120

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی119

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی172

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی192

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی192

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی211

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک - فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی176

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی195

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی178

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی113

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی117

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک174

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک168

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک171

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی111

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه-جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک115

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک154

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک151

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک171

ادامه مطلب