جزوه های آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 15

ا

1398/6/8

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی49

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی55

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی55

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضی-اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی49

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی43

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی-فعل مضارع

سال هشتم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی36

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی43

ادامه مطلب