فیلم آموزشی مربوط به سال دهم به تعداد: 37

ا

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی80

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی63

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی71

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی61

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی82

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی57

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی-درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی66

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی68

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی64

ادامه مطلب

ر

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی63

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی69

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی80

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی70

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی75

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی76

ادامه مطلب

ز

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی57

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی58

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی71

ادامه مطلب

ش

1398/6/22

شیمی-فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی82

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی57

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی70

ادامه مطلب

ع

1398/6/22

عربی-درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-ضمیر عربی

سال دهم   عمومی71

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی65

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی65

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی67

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی-آموزش سجع

سال دهم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-ادبیات فارسی دهم

سال دهم   عمومی63

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس دهم

سال دهم   عمومی61

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس یکم

سال دهم   عمومی66

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی66

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی64

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی66

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک71

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک74

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک72

ادامه مطلب