فیلم آموزشی مربوط به سال یازدهم به تعداد: 24

ا

1398/6/23

ادبیات فارسی-تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها111

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها104

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها115

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک61

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک70

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک54

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان-جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک76

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک58

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک79

ادامه مطلب

ر

1398/6/23

ریاضی-ریاضی یازدهم تجربی (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها473

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها117

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها169

ادامه مطلب

ش

1398/6/23

شیمی-حل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی74

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی60

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی64

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی55

ادامه مطلب

ع

1398/6/23

عربی-افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها68

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها75

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها61

ادامه مطلب

ف

1398/6/23

فیزیک-جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی84

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک63

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 1

سال یازدهم   ریاضی فیزیک62

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک50

ادامه مطلب