فیلم آموزشی مربوط به سال یازدهم به تعداد: 24

ا

1398/6/23

ادبیات فارسی-تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها171

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها159

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها169

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک109

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک117

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک104

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان-جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک125

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک106

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک128

ادامه مطلب

ر

1398/6/23

ریاضی-ریاضی یازدهم تجربی (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها525

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها164

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها219

ادامه مطلب

ش

1398/6/23

شیمی-حل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی117

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی111

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی110

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی110

ادامه مطلب

ع

1398/6/23

عربی-افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها116

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها115

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها106

ادامه مطلب

ف

1398/6/23

فیزیک-جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی161

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک101

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 1

سال یازدهم   ریاضی فیزیک103

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک87

ادامه مطلب