فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 18

ا

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی63

ادامه مطلب

ر

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی208

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی216

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی345

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی125

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی121

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی131

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی122

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی115

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی267

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی261

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی292

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی274

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی254

ادامه مطلب

ف

1398/11/18

فصل اول زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی62

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی64

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل سوم زیست دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی113

ادامه مطلب