فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 8

ر

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی81

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی95

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی21

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی28

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی22

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی28

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی27

ادامه مطلب