فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 8

ر

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی122

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی134

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی203

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی150

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی138

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی149

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی153

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی131

ادامه مطلب