فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 15

ا

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی105

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس دوم

سال هفتم   عمومی88

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی74

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی59

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی69

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی62

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی60

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی74

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی69

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی61

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی57

ادامه مطلب