فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 16

ا

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال هفتم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی250

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی219

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی212

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی190

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی180

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی188

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی194

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی182

ادامه مطلب

ق

1398/11/16

قواعد درس 7 عربی دهم رشته انسانی «فعل مجهول» با مثال

سال هفتم   عمومی69

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی200

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی182

ادامه مطلب