فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 14

ا

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی135

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی126

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی111

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی118

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی111

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی108

ادامه مطلب