فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 14

ز

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی325

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی281

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی395

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی337

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی304

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی315

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی320

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی296

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی315

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی315

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی289

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی335

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی311

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی306

ادامه مطلب