فیلم آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 19

ا

1398/6/21

انگلیسی-درس 1

سال هشتم   عمومی114

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 2

سال هشتم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 3

سال هشتم   عمومی102

ادامه مطلب

ت

1398/6/21

تست فیلم

سال هشتم   عمومی130

ادامه مطلب

ر

1398/6/7

ریاضی - ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی154

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی99

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی131

ادامه مطلب

ع

1398/6/21

عربی-درس اول

سال هشتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس دوم

سال هشتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس سوم

سال هشتم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی126

ادامه مطلب

ف

1398/6/21

فارسی-ستایش

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی123

ادامه مطلب

م

1398/6/21

مطالعات-درس 1

سال هشتم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 2

سال هشتم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 3

سال هشتم   عمومی111

ادامه مطلب