فیلم آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 19

ا

1398/6/21

انگلیسی-درس 1

سال هشتم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 2

سال هشتم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 3

سال هشتم   عمومی185

ادامه مطلب

ت

1398/6/21

تست فیلم

سال هشتم   عمومی204

ادامه مطلب

ر

1398/6/7

ریاضی - ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی235

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی175

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی182

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی206

ادامه مطلب

ع

1398/6/21

عربی-درس اول

سال هشتم   عمومی207

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس دوم

سال هشتم   عمومی193

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس سوم

سال هشتم   عمومی186

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی173

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی195

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی196

ادامه مطلب

ف

1398/6/21

فارسی-ستایش

سال هشتم   عمومی177

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی197

ادامه مطلب

م

1398/6/21

مطالعات-درس 1

سال هشتم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 2

سال هشتم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 3

سال هشتم   عمومی171

ادامه مطلب