فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 22

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی396

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم تجربی 3   پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی479

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی379

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی363

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی358

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی343

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی336

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی351

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی339

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی383

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی365

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی353

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی395

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی381

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی352

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی341

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی354

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی319

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی351

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی378

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی327

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی350

ادامه مطلب