فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 22

ا

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی110

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی114

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی119

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی132

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی122

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی110

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی155

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی118

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی115

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی107

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی109

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی118

ادامه مطلب