فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 22

ا

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی216

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی211

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی187

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی170

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی187

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی209

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی205

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی200

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی178

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی203

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی252

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی192

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی194

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی197

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی181

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی175

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی176

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی189

ادامه مطلب