نمونه سوال به تعداد: 17

ت

1398/6/8

تاریخ 1

سال دهم   علوم انسانی199

ادامه مطلب

ج

1398/6/10

جغرافیا - درس 1

سال دهم   علوم انسانی167

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش86

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش90

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش95

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش84

ادامه مطلب

د

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش110

ادامه مطلب

ز

1398/10/22

زیست

سال دهم   کاردانش121

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش89

ادامه مطلب

1398/10/3

طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش89

ادامه مطلب

ع

1398/11/13

عربی

سال دهم   علوم انسانی51

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی-عمومی

سال دهم   کاردانش96

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش80

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش86

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش94

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش88

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش94

ادامه مطلب