نمونه سئوالات درسی سال یازدهم به تعداد: 28

ا

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی97

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی95

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی87

ادامه مطلب

1398/9/24

انگلیسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی37

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی84

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی86

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی87

ادامه مطلب

ح

1398/6/25

حسابان-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی91

ادامه مطلب

د

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی86

ادامه مطلب

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی90

ادامه مطلب

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

ر

1398/10/2

ریاضی - خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش41

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی - خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش41

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار-قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی103

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار-قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی74

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی74

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی75

ادامه مطلب

ز

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی87

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی82

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی81

ادامه مطلب

ع

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی95

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی80

ادامه مطلب

ف

1398/6/25

فلسفه-خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی69

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه-خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی72

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه-قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی72

ادامه مطلب

1398/10/4

فيزيك يازدهم نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی83

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هندسه 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک75

ادامه مطلب