نمونه سئوالات درسی سال یازدهم به تعداد: 24

ا

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی36

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی41

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی33

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی38

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی40

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی38

ادامه مطلب

ح

1398/6/25

حسابان-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی47

ادامه مطلب

د

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی39

ادامه مطلب

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی41

ادامه مطلب

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی40

ادامه مطلب

ر

1398/6/25

ریاضی و آمار-قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی49

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار-قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی36

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی37

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی32

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی39

ادامه مطلب

ز

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی40

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی37

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی36

ادامه مطلب

ع

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی43

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی38

ادامه مطلب

ف

1398/6/25

فلسفه-خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی33

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه-خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی29

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه-قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی32

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هندسه 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک35

ادامه مطلب