نمونه سئوالات درسی سال دوازدهم به تعداد: 68

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای - 97

سال دوازدهم   کاردانش29

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش67

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی93

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی85

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی76

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی81

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی83

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی86

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک75

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک73

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک66

ادامه مطلب

د

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش51

ادامه مطلب

1398/10/5

دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش61

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی74

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی73

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی81

ادامه مطلب

1398/10/5

دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش62

ادامه مطلب

ر

1398/10/5

ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش25

ادامه مطلب

1398/10/5

ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش24

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی80

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی89

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی76

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک68

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک77

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک87

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی66

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی76

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی64

ادامه مطلب

س

1398/10/5

سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش74

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی69

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی78

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی66

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی82

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی70

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی55

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی56

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی63

ادامه مطلب

ع

1398/10/5

عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش25

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی62

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی63

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی73

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی72

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی72

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی70

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی62

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی67

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی70

ادامه مطلب

ف

1398/10/5

فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش50

ادامه مطلب

1398/10/5

فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش65

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی66

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی75

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی73

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی63

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک71

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک72

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک89

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش54

ادامه مطلب

1398/6/31

نگارش-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی77

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک90

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک73

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک80

ادامه مطلب

1398/6/10

هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی99

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی83

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی103

ادامه مطلب