نمونه سوال به تعداد: 69

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش164

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش214

ادامه مطلب

س

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی210

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی199

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی203

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش213

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی266

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی234

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی218

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک211

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک195

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک201

ادامه مطلب

ت

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی230

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی196

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی204

ادامه مطلب

ر

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک195

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک206

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی235

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی220

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی201

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک228

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش150

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش123

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی198

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی210

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی185

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی225

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی103

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی186

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی191

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی191

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی186

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی184

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی180

ادامه مطلب

ع

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی207

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی186

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی194

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی182

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی197

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی175

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی190

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی218

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش154

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی205

ادامه مطلب

ف

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی184

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی192

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی185

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی219

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی196

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی175

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک185

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک180

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک210

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی189

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش166

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش198

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک205

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک189

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک192

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی218

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی198

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی200

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی223

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش198

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش189

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش231

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش175

ادامه مطلب