نمونه سئوالات درسی سال دوازدهم به تعداد: 56

ا

1398/6/30

انگلیسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی48

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی37

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی40

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی33

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی39

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی43

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک32

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک33

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک33

ادامه مطلب

د

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی33

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی32

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی35

ادامه مطلب

ر

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی41

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی38

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی34

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک31

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک39

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک40

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی36

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی36

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی30

ادامه مطلب

س

1398/6/30

سلامت و بهداشت-خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی29

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی29

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی34

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی30

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی42

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی29

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی3

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی4

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی9

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی30

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی30

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی28

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی30

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی29

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی30

ادامه مطلب

ف

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی30

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی27

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی29

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی32

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی28

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی32

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک32

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک33

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک44

ادامه مطلب

ن

1398/6/31

نگارش-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی36

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک49

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک37

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک37

ادامه مطلب

1398/6/10

هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی41

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی40

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی53

ادامه مطلب