نمونه سئوالات درسی پیش دانشگاهی به تعداد: 18

ا

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی82

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی81

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی74

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی68

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی74

ادامه مطلب

د

1398/8/11

دیفرانسیل - شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک66

ادامه مطلب

ز

1398/8/12

زیست-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی68

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست-شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی71

ادامه مطلب

ع

1398/8/12

عربی-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی81

ادامه مطلب

ف

1398/8/12

فارسی-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی72

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی73

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک87

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی80

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی77

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی72

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی64

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی87

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک54

ادامه مطلب