نمونه سئوالات درسی پیش دانشگاهی به تعداد: 18

ا

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی38

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی34

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی31

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی30

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی35

ادامه مطلب

د

1398/8/11

دیفرانسیل - شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک29

ادامه مطلب

ز

1398/8/12

زیست-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی28

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست-شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی31

ادامه مطلب

ع

1398/8/12

عربی-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی34

ادامه مطلب

ف

1398/8/12

فارسی-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی28

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی29

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک27

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی36

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی35

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی36

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی30

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی39

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک23

ادامه مطلب