نمونه سئوالات درسی سال هفتم به تعداد: 22

ا

1398/6/8

انگلیسی-آبان 98

سال هفتم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-آبان 98

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب

پ

1398/6/10

پیامهای آسمانی - دی96

سال هفتم   عمومی39

ادامه مطلب

ر

1398/7/20

ریاضی - ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی48

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی66

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی65

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی86

ادامه مطلب

ع

1398/6/9

عربی - خرداد 98

سال هفتم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی55

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی35

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی36

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی51

ادامه مطلب

ق

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی45

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی46

ادامه مطلب

م

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی36

ادامه مطلب