نمونه سئوالات درسی سال هفتم به تعداد: 28

ا

1398/6/8

انگلیسی-آبان 98

سال هفتم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-آبان 98

سال هفتم   عمومی119

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی17

ادامه مطلب

1398/6/10

پیامهای آسمانی - دی96

سال هفتم   عمومی79

ادامه مطلب

ر

1398/7/20

ریاضی - ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی48

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی138

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

عربی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2

ادامه مطلب

1398/6/9

عربی - خرداد 98

سال هفتم   عمومی86

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی100

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی74

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی3

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی90

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی78

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی85

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی86

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی93

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی18

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی93

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی82

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی87

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی13

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی90

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی87

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی72

ادامه مطلب