نمونه سوال به تعداد: 34

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی156

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی156

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی103

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی160

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی155

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی158

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی109

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی109

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی162

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی150

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی156

ادامه مطلب

س

1398/6/21

سئوال تست

سال هشتم   عمومی138

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

عربی - درس اول

سال هشتم   عمومی155

ادامه مطلب

1398/10/29

عربی - دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی64

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی172

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی58

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 97

سال هشتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی172

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی163

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی156

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی144

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی146

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی94

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی150

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی151

ادامه مطلب