نمونه سئوالات درسی سال هشتم به تعداد: 26

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی49

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی43

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی45

ادامه مطلب

ر

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

س

1398/6/21

سئوال تست

سال هشتم   عمومی35

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

عربی - درس اول

سال هشتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی52

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی56

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی51

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 97

سال هشتم   عمومی55

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی54

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی55

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی53

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی53

ادامه مطلب

ق

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی41

ادامه مطلب

م

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی38

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی46

ادامه مطلب