نمونه سئوالات درسی سال هشتم به تعداد: 34

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی88

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی84

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی93

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی17

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی90

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی85

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی82

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی45

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی50

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی87

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی81

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی89

ادامه مطلب

س

1398/6/21

سئوال تست

سال هشتم   عمومی75

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

عربی - درس اول

سال هشتم   عمومی84

ادامه مطلب

1398/10/29

عربی - دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی1

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی97

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی88

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی1

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 97

سال هشتم   عمومی95

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی98

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی99

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی86

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی93

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی20

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی80

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی85

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی15

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی80

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی81

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی86

ادامه مطلب