نمونه سئوالات درسی سال نهم به تعداد: 28

آ

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی52

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی48

ادامه مطلب

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی53

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی51

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی45

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی44

ادامه مطلب

ر

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی45

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی44

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم - دیماه 96

سال نهم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی41

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی53

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی80

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی57

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی37

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه97

سال نهم   عمومی38

ادامه مطلب

ق

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی38

ادامه مطلب

م

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی58

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی52

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی57

ادامه مطلب