نمونه سئوالات درسی سال نهم به تعداد: 39

آ

1398/10/29

آمادگی دفاعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی94

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی90

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی92

ادامه مطلب

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی97

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی86

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی95

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی17

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی97

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول 97

سال نهم   عمومی40

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول 97

سال نهم   عمومی46

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول

سال نهم   عمومی49

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول

سال نهم   عمومی47

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول 95

سال نهم   عمومی42

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی94

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی88

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

عربی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی107

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی85

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی92

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم - دیماه 96

سال نهم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی3

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی83

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی101

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی117

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه97

سال نهم   عمومی79

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی18

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی80

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی80

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی73

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی14

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی93

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی91

ادامه مطلب