نمونه سوال به تعداد: 36

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی180

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی160

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی226

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی212

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی200

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی219

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی106

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی229

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی224

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی174

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی190

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی185

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی195

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی188

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی232

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی230

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی157

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی152

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی231

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی234

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی223

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی170

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی154

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی179

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی228

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی254

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی202

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی238

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب