نمونه سوال به تعداد: 40

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی348

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی319

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی32

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی387

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی376

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی368

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی426

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی275

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی31

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی371

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی418

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی382

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی339

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی368

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی363

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی342

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی385

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی359

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی346

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی302

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی39

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی398

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی414

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی399

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی315

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی313

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی400

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی391

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی384

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی313

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی343

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی398

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی32

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی383

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی438

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی623

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی365

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی411

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی285

ادامه مطلب